Թրեյնինգներ

մայր էջ

ԵՀՀ-ն առաջարկում է քաղաքացիական հասարակության կազմապերպությունների գործունեության բարելավմանն անհրաժեշտ դասընթացներ և ուսումնառության լայն հնարավորություններ, որոնք ընդգրկում են նորարարական գործիքներ և մոտեցումներ, ինչպես նաև ստեղծում են գաղափարների փոխանակման ազատ դաշտ:

 • Կազմակերպական զարգացման ներածական դասընթաց,
 • Ռազմավարության մշակում,
 • Ֆոնդահայթայթում,
 • Ծրագրի կառուցվածքի նախագծում,
 • Ծրագրի առաջարկի կազմում,
 • Ծրագրի կառավարում,
 • Ծրագրի գնահատում,
 • Դրամաշնորհների կառավարում,
 • Կազմակերպության կառավարում,
 • Կազմակերպական կարողությունների գնահատում,
 • Ֆինանսական կառավարում,
 • Հարկում,
 • Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն,
 • PR ՀԿ-ների համար,
 • Արդյունավետ հաղորդակցություն,
 • Բանակցություններ,
 • Արդյունավետ ներկայացում,
 • Լրագրություն,
 • Քաղաքացիական լրագրություն,
 • Սոցիալական նորարարության կառավարում,
 • Քաղաքականության քննարկումների վարում,
 • Թիմի կառուցում,
 • Առաջնորդություն,
 • Մտագրոհ,
 • Երիտասարդների կողմից հակամարտությունների տրանսֆորմացիա,
 • Երիտասարդների կողմից դրամաշնորհների կառավարում,
 • Երիտասարդների կարիերայի զարգացում,
 • Երիտասարդական առաջնորդություն,
 • Կամավորություն և քաղաքացիական նախաձեռնություն,
 • Համայնքահեն ֆոնդահայթայթում,
 • Համայնքի նախադրյալների և կարիքների քարտեզագրում,
 • Համայնքային նորարարություն,
 • Սոցիալ-տնտեսական և գենդերային վերլուծություն,
 • Սոցիալական ձեռներեցություն,
 • Շահերի բախումն ու էթիկայի խնդիրները կոռուպցիայի հաղթահարման գործում,
 • Հայաստան – ԵՄ հարաբերությունների ներածական դասընթաց,
 • ԵՄ կառուցվածքը, ինստիտուտները և ընթացակարգերը,
 • ԵՄ ինտեգրացիայի մեխանիզմները (ԵՀԾ, Արևելյան գործընկերություն),
 • Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներ,
 • Հակամարտությունների տրանսֆորմացիայի ներածական դասընթաց,
 • Մարդու իրավունքների ներածական դասընթաց: